Jock Hopson

Kyoshi 7 Dan Jodo・Kyoshi 7 Dan Iaido・Kyoshi 7 Dan Kendo

Zawiercie 2011

When were you born and where are you from?
I was born in Northampton, a small city in the Midlands of England in May 1944.
Kiedy się urodziłeś i skąd pochodzisz?
Urodziłem się w Northampton, małym miasteczku w środkowej Anglii, w maju 1944 roku.

Where and when did you start practising jodo?
I started learning the basic Jodo kihon with Dr Loi Lee at her Dojo (Jugokan) in London in 1980. I took my ikkyu in Japan in November 1981 under Hiroi Tsunetsugu Sensei.
Gdzie i kiedy zacząłeś ćwiczyć jodo?
Zacząłem uczyć się podstawowego kihon Jodo u dr Loi Lee w jej Dojo (Jugokan) w Londynie w 1980 roku. Egzamin na ikkyu zdałem w Japonii w listopadzie 1981 pod okiem Hiroi Tsunetsugu Sensei.

How did you begin teaching Jodo in Poland?
I was invited by Lukasz Machura, together with Chris Buxton to visit Krakow in 2007.
Jak zacząłeś uczyć Jodo w Polsce?
Wraz z Chrisem Buxtonem zostałem zaproszony przez Łukasza Machurę do odwiedzenia Krakowa w 2007 roku.

What are the main differences and similarities between jodokas in Poland and your home country?
I feel that the Jodoka in Poland have a far deeper knowledge of the Jodo Koryu forms in general than most in the UK as Polish Jodoka train harder, in my view, than in the UK.
Jakie są główne różnice i podobieństwa pomiędzy jodokami w Polsce i Twoim kraju?
Uważam, że adepci Jodo w Polsce mają ogólnie znacznie głębszą wiedzę na temat form Jodo Koryu niż większość w Wielkiej Brytanii, ponieważ moim zdaniem polscy Jodocy trenują ciężej niż ci w Wielkiej Brytanii.

What are your favourite and the most challenging aspects of Jodo?

At my age I find remembering the many forms of a Koryu most challenging, that and trying to perform to the best of my ability with so many physical injuries formed over the years. My favourite aspect of Jodo is the fact that it’s the most democratic of weapon systems in that all that is required is a simple oak stick 1.28 cm long which even the poorest beginner can buy, no need for an expensive sword, bow or kendogu. I personally enjoy teaching beginners and in particular helping them grasp the basic Kihon movements and the Riai and Ma-ai of Jodo forms so that they can continue to grow and improve as Jodoka and as individuals.
Jakie są Twoje ulubione i najtrudniejsze aspekty Jodo?

W moim wieku zapamiętywanie wielu form Koryu jest dla mnie największym wyzwaniem i staram się dawać z siebie wszystko, mimo wielu urazów fizycznych powstałych przez lata. Moją ulubioną cechą Jodo jest fakt, że jest to najbardziej demokratyczny system broni, ponieważ wystarczy prosty dębowy kij o długości 1,28 cm, który może kupić nawet najbiedniejszy początkujący, bez potrzeby używania drogiego miecza, łuku czy kendogu. Osobiście lubię uczyć początkujących, a w szczególności pomagać im zrozumieć podstawowe ruchy Kihon oraz formy Riai i Ma-ai Jodo, aby mogli dalej się rozwijać i doskonalić jako Jodoka i jako jednostki.

Kraków 2007

Gdynia 2008

What are your memories and experiences from your visits to Poland? Do you have any anecdotes that you like to share?

So many great memories of Poland, the friendliness, the warmth and hospitality I have been shown as well as some wonderful meals  - all have helped me enrich my life enormously. My first visit to Poland really disappeared into a haze of vodka fumes, every round of drinks seemed to include a couple of glasses too many, and of course these were given to the guests to “keep things tidy”.  
Jakie są Twoje wspomnienia i doświadczenia z wizyt w Polsce? Czy masz jakieś anegdoty, którymi chciałbyś się podzielić?

Tak wiele wspaniałych wspomnień z Polski, życzliwość, ciepło i gościnność, jakie mi okazano, a także wspaniałe posiłki - wszystko to ogromnie pomogło mi wzbogacić moje życie. Moja pierwsza wizyta w Polsce tak naprawdę rozpłynęła się w oparach wódki, każda kolejka drinków wydawała się zawierać o kilka kieliszków za dużo i oczywiście były one rozdawane gościom, aby „utrzymać porządek”.

What still motivates you in Jodo?

I’m now too unfit and too damaged physically to participate in training in any meaningful way but I really do still enjoy starting beginners along the never ending path of Jodo.
Co Cię jeszcze motywuje w Jodo?

Jestem teraz niezbyt sprawny i zbyt uszkodzony fizycznie, aby uczestniczyć w treningach w jakikolwiek znaczący sposób, ale naprawdę nadal lubię prowadzić początkujących a niekończącej się ścieżce Jodo.

Kraków 2007

Trójmiasto

Katowice

Zawiercie i okolice

Warszawa

Mierlo, Holandia, 2009