Takao Momiyama

Kyoshi 7 Dan Jodo・Kyoshi 7 Dan Iaido

When were you born and where are you from?
Tochigi, Japan 1951-10-05.
Kiedy się urodziłeś i skąd pochodzisz?
Tochigi, Japonia 1951-10-05.

Where and when did you start practising jodo?
Stockholm, Sweden 1983.
Gdzie i kiedy zacząłeś ćwiczyć jodo?
Sztokholm, Szwecja 1983.

How did you begin teaching Jodo in Poland?
I met the Polish Jodo team in  Brighton, England more than 10 years ago. I have no memory of when.
Jak zacząłeś uczyć Jodo w Polsce?
Polską drużynę Jodo poznałem w Brighton w Anglii ponad 10 lat temu. Nie pamiętam kiedy.
[Sensei zaczął uczyć Jodo w Polsce w marcu 2009, przy okazji MPJ w Katowicach]

What are the main differences and similarities between jodokas in Poland and your home country?
Just because I started Jodo in Sweden as other european jodoka, my point of view maybe as any of other polish jodoka. Similarities are so many, people practise Jodo as other budo art. The Difference is Polish Jodoka practises more Jodo and several weapon training than most Japanese jodoka.
Jakie są główne różnice i podobieństwa pomiędzy jodokami w Polsce i Twoim kraju?
Tylko dlatego, że zacząłem Jodo w Szwecji, jak każdy inny europejski jodoka, mój punkt widzenia może być taki jak każdego innego polskiego jodoki. Podobieństwa są liczne, ludzie ćwiczą Jodo tak samo jak każdą inną sztukę budo. Różnica polega na tym, że polski jodoka ćwiczy w ramach Jodo większą ilość broni, niż większość japońskich jodoków.

What are your favourite and the most challenging aspects of Jodo?
You have to practise both sides of your body.
What are your favourite and the most challenging aspects of Jodo?
Musisz ćwiczyć obie strony ciała.

What are your memories and experiences from your visits to Poland? Do you have any anecdotes that you like to share?
Not with Jodo or Iaido people, but I still well remember the Vodka party after kendo Keiko.
Jakie są Twoje wspomnienia i doświadczenia z wizyt w Polsce? Czy masz jakieś anegdoty, którymi chciałbyś się podzielić?
Nie z ćwiczącymi Jodo czy Iaido, ale nadal dobrze pamiętam imprezę zakrapianą wódką po treningu kendo.

What still motivates you in Jodo?
Variation of technique and weapons to make me more flexible for everyday life.
Co Cię jeszcze motywuje w Jodo?
Zróżnicowanie techniki i broni, aby uczynić mnie bardziej elastycznym w życiu codziennym.